Završena savjetovanja s javnošću

Tema: Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama
Trajanje savjetovanja: 5. rujna 2018. - 5. listopada 2018.

Gradsko vijeće Grada Novog Marofa ovlašteno je na temelju članka 49. stavka 4. Zakona o zaštiti životinja („Narodne novine“ broj 102/17) donijeti opći akt kojim će propisati način postupanja s divljim životinjama nađenim izvan prirodnog staništa, a na temelju članka 51. stavka 5. Zakona o zaštiti životinja  propisati uvjete i način držanja kućnih ljubimaca, kretanje kućnih ljubimaca, te način držanja stalno vezanih pasa ili u odvojenim prostorima za držanje pasa bez omogućavanja slobodnog kretanja izvan tog prostor dok je temeljem članka  62. stavka 5. Zakona o zaštiti životinja  ovlašteno propisati  način postupanja s napuštenim ili izgubljenim životinjama.

Cilj provođenja savjetovanja sa zainteresiranom javnošću je upoznavanje javnosti s nacrtom Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinja te divljim životinjama, a radi dobivanja mišljenja, primjedbi i prijedloga i eventualno prihvaćanja zakonitih i stručno utemeljenih prijedloga, primjedbi i mišljenja.

podijeli: