Završena savjetovanja s javnošću

Tema: Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade
Trajanje savjetovanja: 23. listopada do 22. studenog 2018.

Hrvatski sabor na sjednici održanoj dana 13. srpnja 2018. godine donio je Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18), koji je stupio na snagu 4. kolovoza 2018. godine. Prema članku 129. stavak 1. Zakona jedinice lokalne samouprave dužne su donijeti novu Odluku o vrijednosti boda komunalne naknade (B) najkasnije 30 dana prije isteka kalendarske godine za koju su doneseni programi građenja i odražavanja komunalne infrastrukture sukladno odredbi čl. 129. Zakona.

Vrijednost boda (B) za obračun komunalne naknade prema Odluci o visini komunalne naknade (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” br. 25/01) iznosila je 0,50 kn po m² korisne površine stambenog prostora mjesečno.
Novom Odlukom o vrijednosti boda komunalne naknade, vrijednost boda komunalne naknade ostaje nepromijenjena te i dalje iznosi 0,50 kn po četvornom metru (m²) mjesečno, odnosno 6,00 kuna po četvornom metru godišnje jer se po novom Zakonu mora iskazivati u godišnjem iznosu.

Temeljem čl. 11. Zakona o pravu na pristup informacijama, jedinice lokalne samouprave dužne su provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenata kad se njima utječe na interes građana i pravnih osoba.

Sukladno naprijed navedenom upućuje se na postupak savjetovanja s javnošću Nacrt prijedloga Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade koji će trajati od 23. listopada do 22. studenog 2018. godine.

Tema: Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama
Trajanje savjetovanja: 5. rujna 2018. - 5. listopada 2018.

Gradsko vijeće Grada Novog Marofa ovlašteno je na temelju članka 49. stavka 4. Zakona o zaštiti životinja („Narodne novine“ broj 102/17) donijeti opći akt kojim će propisati način postupanja s divljim životinjama nađenim izvan prirodnog staništa, a na temelju članka 51. stavka 5. Zakona o zaštiti životinja  propisati uvjete i način držanja kućnih ljubimaca, kretanje kućnih ljubimaca, te način držanja stalno vezanih pasa ili u odvojenim prostorima za držanje pasa bez omogućavanja slobodnog kretanja izvan tog prostor dok je temeljem članka  62. stavka 5. Zakona o zaštiti životinja  ovlašteno propisati  način postupanja s napuštenim ili izgubljenim životinjama.

Cilj provođenja savjetovanja sa zainteresiranom javnošću je upoznavanje javnosti s nacrtom Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinja te divljim životinjama, a radi dobivanja mišljenja, primjedbi i prijedloga i eventualno prihvaćanja zakonitih i stručno utemeljenih prijedloga, primjedbi i mišljenja.

podijeli: