Savjet mladih Grada Novog Marofa

Savjet mladih Grada Novog Marofa, kao savjetodavno tijelo Grada Novog Marofa, osnovan je s ciljem aktivnog uključivanja mladih u javni život te informiranja i savjetovanja mladih u Gradu Novom Marofu. Za članove Savjeta mogu se imenovati osobe u dobi od 15 do 30 godina s prebivalištem na području Grada Novog Marofa.
Savjet mladih Grada Novog Marofa ima 7 članova. Članovi savjeta mladih i njihovi zamjenici biraju se na razdoblje od tri godine.

U postupku je odabir novih članova Savjeta mladih.

Javni poziv za isticanje kandidatura objavljen je dana 16. listopada 2018. godine, a rok za podnošenje kandidatura bio je 15 dana od dana objave, tj. zaključno do 31. listopada 2018. godine.

Na Javni poziv pristiglo je ukupno 14 pisanih i obrazloženih kandidatura kako slijedi u priloženoj dokumentaciji. Izvješće i Popis važećih kandidatura Komisija  dostavlja Gradskom vijeću  Grada Novog Marofa na raspravu i odlučivanje.

Komisija za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Novog Marofa objavila je 16. listopada 2018. godine JAVNI POZIV ZA ISTICANJE KANDIDATURA ZA ČLANOVE SAVJETA MLADIH GRADA NOVOG MAROFA I NJIHOVE ZAMJENIKE.

Savjet mladih Grada Novog Marofa kao savjetodavno tijelo Gradskog vijeća Grada Novog Marofa osniva se u cilju sudjelovanja mladih u odlučivanju o upravljanju javnim poslovima od interesa i značaja za mlade, aktivnog uključivanja mladih u javni život te informiranja i savjetovanja mladih u Gradu Novom Marofu.


U postupku je odabr novih članova Savjeta mladih. Svu dokumentaciju prethodnih saziva možete pronaći u Arhivi.

podijeli: