Savjet mladih Grada Novog Marofa

Savjet mladih Grada Novog Marofa, kao savjetodavno tijelo Grada Novog Marofa, osnovan je s ciljem aktivnog uključivanja mladih u javni život te informiranja i savjetovanja mladih u Gradu Novom Marofu. Za članove Savjeta mogu se imenovati osobe u dobi od 15 do 30 godina s prebivalištem na području Grada Novog Marofa.
Savjet mladih Grada Novog Marofa ima 7 članova. Članovi savjeta mladih i njihovi zamjenici biraju se na razdoblje od tri godine.

Marin Bobek, predsjednik, e-mail: bobek.marin@gmail.com
Tina Petrić, zamjenica člana

Filip Novak, zamjenik predsjednika, e-mail: finovak@gmail.com
Roman Sekovanić, zamjenik člana

Nikola Šarkanji, član
Renato Kuček, zamjenik člana

Marko Đurin, član
Juraj Međeral, zamjenik člana

Dorotea Neuberg, članica
Ivan Pikija, zamjenik članice

Valentino Vragović, član
Lucija Pofuk, zamjenica člana

Ivana Čavec, zapisničarka
Tomislav Bobek, zamjenik članice

podijeli: