N A T J E Č A J za dodjelu stipendija Grada Novog Marofa za akademsku 2016./2017. godinu

Na temelju članka 11. Odluke o stipendijama Grada Novog Marofa (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj: 59/2016), gradonačelnik Grada Novog Marofa raspisuje N A T J E Č A J za dodjelu stipendija Grada Novog Marofa za akademsku 2016./2017. godinu Natječaj se raspisuje za dodjelu 18 stipendija po socijalnom programu i 18 stipendija za nadarene studente […]

Opširnije

Prijedlozi dobitnika stipendija Grada Novog Marofa za akademsku 2015/2016. godinu

Povjerenstvo za stipendije Grada Novog Marofa, imenovano Rješenjem gradonačelnika Grada Novog Marofa klasa: 021-01/15-01/27, urbroj: 2186-022-02-15-7 od 16. lipnja 2015. godine, razmotrilo je pristigle prijave na Natječaj za dodjelu stipendija Grada Novog Marofa za akademsku 2015./2016. godinu, koji je objavljen na službenim stranicama Grada Novog Marofa (www.novi-marof.hr) i na oglasnoj ploči Grada Novog Marofa, dana […]

Opširnije