Natječaj o zakupu poslovnog prostora u zgradi stare škole u Remetincu

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (“Narodne novine” br.125/11 i br. 64/15), članka 7. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” br.62/13), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05,109/07, 125/08, 36/09 i 150/11, 144/12, 19/13- pročišćeni tekst, 137/15 i 123/17 ) i članka 69. Statuta Grada Novog Marofa (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” br. 22/09, 7/11, 11/13, 19/13 – pročišćeni tekst i 123/17) Gradonačelnik Grada Novog Marofa objavljuje

NATJEČAJ o zakupu poslovnog prostora u zgradi stare škole u Remetincu

I. PREDMET ZAKUPA

Poslovni prostor u zgradi stare škole u Remetincu, Remetinec 285 (na čkbr.317/1 k.o. Remetinec), površine 66,00 m2 (jedna prostorija).

Prostor je namijenjen za neprofitne djelatnosti društvenih organizacija, udruga građana, političkih stranaka, sportskih udruga, kulturno umjetničkih društava i sl.

Zakupnik uzima u zakup poslovni prostor u viđenom stanju te ga je obvezan urediti i opremiti vlastitim sredstvima osim ulaganja u podove predviđene ovim natječajem, koje će se priznati zakupniku kroz plaćanje 50% smanjene zakupnine do isteka povrata uloženih sredstava, a prema računima o nabavi materijala i izvedenim radovima.

II. UVJETI ZAKUPA

U predmetnom poslovnom prostoru potrebno je izvršiti ulaganje u podove u maksimalnom iznosu do 19.800,00 kuna (prema Ponudi Novokom d.o.o.)

Predviđene radove potrebno je izvršiti u roku od 60 dana od dana potpisivanja Ugovora o zakupu poslovnog prostora te za vrijeme trajanja radova zakupnik nije dužan plaćati zakupninu.

Početna mjesečna zakupnina iznosi ukupno 330,00 kuna.

Jamčevina u visini početne zakupnine uplaćuje se na IBAN HR0323600001828900008 Proračun Grada Novog Marofa, poziv na broj: 68-7706-OIB.

Odabranom ponuditelju jamčevina će se uračunati u zakupninu, a ostalim ponuditeljima će se vratiti u roku od 15 dana od dana odabira najpovoljnijeg ponuditelja.

Poslovni prostor daje se u zakup na rok od deset (10) godina, isključivo za obavljanje istaknute djelatnosti.

Zakupnik je dužan zakupninu plaćati mjesečno unaprijed i to najkasnije do desetog dana u mjesecu.

Napomena: U slučaju promjene tečaja kune u odnosu na EURO, prema srednjem tečaju HNB, za više od + -5% zakupodavac zadržava pravo promjene iznosa zakupnine te će o istome obavijestiti zakupnika.

III. SADRŽAJ PONUDE

Pravo na podnošenje ponude imaju:

 • društvene organizacije, udruge građana, sportske udruge, kulturno-umjetnička društva i sl., koja imaju sjedište na području Grada Novog Marofa, a registrirane su za obavljanje neprofitnih djelatnosti,
 • političke stranke registrirane u Republici Hrvatskoj.

Ponuda mora sadržavati:

 • naziv pravnog subjekta s točnom adresom, OIB,
 • ponuđenu cijenu zakupnine, s time da ne može biti niža od početne cijene, točno ispisanu brojkom i slovima,
 • opis djelatnosti kojom se osoba bavi i koja će se obavljati u zakupljenom prostoru,
 • vrijeme i mjesto sastavljanja ponude te potpis osobe ovlaštene za zastupanje,
 • broj telefona, na poleđini omotnice, radi kontakta.

Uz ponudu potrebno je priložiti:

 • za društvene organizacije i udruge presliku posljednjeg rješenja o upisu u odgovarajući registar,
 • za političke stranke izvod iz registra političkih stranaka i dokaz o osobi ovlaštenoj za zastupanje,
 • dokaz o uplaćenoj jamčevini (uplatnica),
 • uvjerenje da ponuditelj nema dugovanja prema Gradu Novom Marofu po bilo kojoj osnovi (Uvjerenje izdaje Upravni odjel za financije i društvene djelatnosti Grada Novog Marofa),
 • potvrdu o stanju poreznog duga nadležne Porezne uprave koja ne smije biti starija od 30 dana.

Ponude ponuditelja koji po bilo kojoj osnovi na dan podnošenja ponude imaju dospjelih, a nepodmirenih dugovanja prema Republici Hrvatskoj ili Gradu Novom Marofu, ili onih ponuditelja kojima je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja obveza, a ne pridržavaju se rokova plaćanja, neće se razmatrati.

Ponuda za natječaj podnosi se na obrascu kojeg zainteresirani ponuditelji mogu preuzeti u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, stambeno-komunalne i imovinsko pravne poslove Grada Novog Marofa ili na web stranici Grada www.novi-marof.hr.

Zakupnik je dužan ugovor o zakupu potpisati u roku od 15 dana od dana kada je pozvan na zaključenje ugovora.

Ukoliko zakupnik u navedenom roku ne potpiše ugovor, smatra se da je odustao od zaključenja ugovora.

Ugovor o zakupu poslovnoga prostora sklapa se kao ovršna isprava, sukladno odredbi članka 4 stavak 3 Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (“Narodne novine” br. 125/2011 i 64/15), na trošak zakupnika.

Natječaj se provodi putem zatvorenih pisanih ponuda koje se mogu podnijeti u roku od 15 dana od dana objave obavijesti o natječaju u „Varaždinskim vijestima“. Cjelokupni tekst natječaja bit će objavljen na Oglasnoj ploči Grada Novog Marofa i na službenoj web stranici Grada, a obavijest o natječaju bit će objavljena i na Radiju Novi Marof.

Natječaj se provodi na temelju pisanih ponuda dostavljenih poštom ili osobno, zatvorenih u omotnici sa svim ispravama i dokazima u natječaju, koje je potrebno dostaviti na adresu:

GRAD NOVI MAROF,

GRADONAČELNIK

TRG HRVATSKE DRŽAVNOSTI br.1,

S naznakom “ZA NATJEČAJ – prostor u zgradi stare škole u Remetincu

-NE OTVARAJ”

Natječaj provodi Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja, a odabir najpovoljnije ponude izvršit će Gradonačelnik Grada Novog Marofa, nakon isteka roka za dostavu ponuda.

O datumu otvaranja ponuda i odabiru najpovoljnije ponude, ponuditelji će biti naknadno obaviješteni.

Ponuditelji imaju pravo biti nazočni otvaranju ponuda osobno ili putem opunomoćenika uz punomoć za zastupanje ovjerenu kod Javnog bilježnika.

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja uz ispunjenje uvjeta iz natječaja sadrži i najviši iznos zakupnine.

U slučaju da su dva ili više ponuditelja ponudila jednak najviši iznos mjesečne zakupnine, nadležni Upravni odjel pozvat će ponuditelje da u roku od 24 sata pisanim putem u zatvorenoj omotnici ponude novi iznos mjesečne zakupnine, koji ne smije biti manji od već ponuđenoga iznosa.

O rezultatima odabira sudionici natječaja bit će obaviješteni u pisanom obliku u roku 15 dana od dana objavljivanja natječaja.

S ponuditeljem čija će ponuda biti prihvaćena Grad Novi Marof zaključit će ugovor o zakupu poslovnoga prostora kojim će se regulirati međusobna prava i obveze.

Grad Novi Marof zadržava pravo da ne odabere ni jednu od pristiglih ponuda.

Za pregled poslovnog prostora potrebno se najaviti u Upravni odjel za prostorno uređenje, stambeno-komunalne i imovinsko-pravne poslove Grada Novog Marofa, soba broj 9, radnim danom od 7,00 -15,00 sati ili na telefon, (042) 205-151.

Nepravovremene i nepotpune ponude neće se razmatrati.

podijeli: