NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO SPREMAČICE (M/Ž)

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE NOVI MAROF, ANTUNA MIHANOVIĆA 3, 42220 NOVI MAROF dana 14.02.2018. raspisuje

 

NATJEČAJ za slobodno radno mjesto (m/ž)

 1. spremačica – ugovor o radu na određeno vrijeme, zamjena za odsutnog radnika na bolovanju, puno radno vrijeme, -1 izvršitelj/ica

Uvjeti: SSS

 

Opis poslova:

 • obavlja čišćenje prostorija i ostalog inventara
 • dostavlja i otprema poštanske pošiljke Učilišta
 • kontrolira ulaz posjetitelja programa u dvoranu
 • održava okoliš
 • obavlja poslove dekoracije izložbi
 • obavlja montažu i demontažu scenografije
 • svakodnevno vodi Dnevnik rada
 • obavlja druge poslove po nalogu ravnatelja

 

Uz pisanu prijavu za natječaj kandidati trebaju priložiti:

 1. životopis,
 2. dokaz o radnom iskustvu (potvrda o podatcima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a)
 3. dokaz o stečenoj stručnoj spremi (svjedodžba),
 4. domovnicu,
 5. rodni list,
 6. uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 3 mjeseca).

 

Kandidati dokumente dostavljaju isključivo u neovjerenim preslikama koje se ne vraćaju. Nakon odabira kandidata, a prije potpisivanja ugovora o radu, odabrani kandidat će dostaviti na uvid originalne dokumente ili ovjerene preslike.

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, dužni su se u prijavi pozvati na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisane dokaze o tom statusu. Kandidati koje se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13 i 152/14), dužni su se u prijavi pozvati na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju nalaze se na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja na sljedećoj poveznici: LINK

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu  na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.). Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, izjavu da do sada nisu koristili pravo prednosti prilikom zapošljavanja po toj osnovi te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 

Rok za dostavu prijava je 22. veljače 2018. godine. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje. Prijave slati na gore navedenu adresu s naznakom „Za natječaj za slobodno radno mjesto (m/ž)“.