Konačne liste kandidata za dodjelu stipendija Grada Novog Marofa za ak.god. 2017./2018

Povjerenstvo za dodjelu stipendija Grada Novog Marofa, imenovano Rješenjem gradonačelnika Grada Novog Marofa klasa: 021-01/17-01/31, urbroj: 2186-022-01-17-7 od 27. rujna 2017. godine, razmotrilo je pristigle prijave na Natječaj za dodjelu stipendija Grada Novog Marofa za akademsku 2017./2018. godinu, koji je objavljen na službenim stranicama Grada Novog Marofa (www.novi-marof.hr) i na oglasnoj ploči Grada Novog Marofa, dana 1. prosinca 2017. godine.

Nakon razmatranja svih pristiglih prijava na Natječaj, Povjerenstvo utvrđuje konačnu Listu kandidata za dodjelu stipendija Grada Novog Marofa za ak.god. 2017./2018., kako slijedi:

A)   PO SOCIJALNOM PROGRAMU
 1. Martin Fotak, Orehovec 52
 2. Martin Novak, Zagorska 95, Novi Marof
 3. Martina Fotak, Orehovec 52
 4. Ena Ipša, Mađarevo 89 B
 5. Monika Buhin, Završje Podbelsko 7
 6. Mihael Stokrajec, Makojišće Donje 15
 7. David Rabuzin, Marofska 25, Ključ
 8. Dora Vragović, Mađarevo 23
 9. Lucija Kopjar, Strmec Remetinečki 43 A
 10. Mateja Jenkač, Ul. Viktora Čolje 8, Ključ
 11. Lucija Žuti, Možđenec 46 A
 12. Tena Šafran, Oštrice 112 B
 13. Valerio Puškadija, Remetinec 182 A

B) PO KRITERIJU NADARENOSTI

 1. Stjepan Bosilj, Varaždinska 132, Novi Marof
 2. Viktorija Pisačić, Zagrebačka 7, Novi Marof
 3. Valentino Vragović, Možđenec 14
 4. Fabijan Kadi, Vrtna 52, Ključ
 5. Marko Biškup, Završje Podbelsko 73 A
 6. Margareta Golubić, Završje Podbelsko 192
 7. Blaž Korotaj, Završje Podbelsko 229 E
 8. Monika Đurkan, Podrute 52
 9. Matej Maltar, Vladimira Nazora 11, Novi Marof
 10. Lucija Peremin, Krč 64 A
 11. Sofija Petrić, Oštrice 126
 12. Marija Merkaš, Grana 145 A
 13. Filip Vincek, Podevčevo 88
 14. Dorotea Neuberg, Radnička 14 A, Novi Marof
 15. Anja Pernar, Strmec Remetinečki 57 B
 16. Nikola Puškadija, Remetinec 71
 17. Doroteja Meštrić, Presečno 45
 18. Karla Puškadija, Gornje Makojišće 77
 19. Sara Sakač, Varaždinska 136 B, Novi Marof
 20. Gabrijela Rabuzin, Remetinec 117 A
 21. Patrik Šavor, Krč 89 A
 22. Mihael Budanec, Krč 51 A                         

                                 

PREDSJEDNICA POVJERENSTVA

Mihaela Rutić, dipl. učiteljica