Prijedlog Liste kandidata za dodjelu stipendija Grada Novog Marofa 2017./2018.

Povjerenstvo za dodjelu stipendija Grada Novog Marofa, imenovano Rješenjem gradonačelnika Grada Novog Marofa klasa: 021-01/17-01/31, urbroj: 2186-022-01-17-7 od 27. rujna 2017. godine, razmotrilo je pristigle prijave na Natječaj za dodjelu stipendija Grada Novog Marofa za akademsku 2017./2018. godinu, koji je objavljen na službenim stranicama Grada Novog Marofa (www.novi-marof.hr) i na oglasnoj ploči Grada Novog Marofa, dana 1. prosinca 2017. godine.

Nakon razmatranja svih pristiglih prijava na Natječaj, Povjerenstvo utvrđuje i objavljuje prijedlog Liste kandidata za dodjelu stipendija Grada Novog Marofa, kako slijedi:

A)  PO SOCIJALNOM PROGRAMU
 1. Martin Fotak, Orehovec 52
 2. Martin Novak, Zagorska 95, Novi Marof
 3. Martina Fotak, Orehovec 52
 4. Vinka Vrbanec, Makojišće Donje 56
 5. Ena Ipša, Mađarevo 89 B
 6. Monika Buhin, Završje Podbelsko 7
 7. Mihael Stokrajec, Makojišće Donje 15
 8. David Rabuzin, Marofska 25, Ključ
 9. Dora Vragović, Mađarevo 23
 10. Lucija Kopjar, Strmec Remetinečki 43 A
 11. Mateja Jenkač, Ul. Viktora Čolje 8, Ključ
 12. Lucija Žuti, Možđenec 46 A
 13. Tena Šafran, Oštrice 112 B
 14. Valerio Puškadija, Remetinec 182 A
 15. Nikolina Antolić, Zagorska 1, Sudovec

B) ZA NADARENE STUDENTE

 1. Franjo Josip Marelja, Varaždinska 2, Novi Marof
 2. Stjepan Bosilj, Varaždinska 132, Novi Marof
 3. Viktorija Pisačić, Zagrebačka 7, Novi Marof
 4. Valentino Vragović, Možđenec 14
 5. Fabijan Kadi, Vrtna 52, Ključ
 6. Martin Trubelja, V. Čolje 82, Ključ
 7. Marko Biškup, Završje Podbelsko 73 A
 8. Margareta Golubić, Završje Podbelsko 192
 9. Blaž Korotaj, Završje Podbelsko 229 E
 10. Monika Đurkan, Podrute 52
 11. Matej Maltar, Vladimira Nazora 11, Novi Marof
 12. Lucija Peremin, Krč 64 A
 13. Sofija Petrić, Oštrice 126
 14. Marija Merkaš, Grana 145 A
 15. Filip Vincek, Podevčevo 88
 16. Dorotea Neuberg, Radnička 14 A, Novi Marof
 17. Anja Pernar, Strmec Remetinečki 57 B
 18. Nikola Puškadija, Remetinec 71
 19. Doroteja Meštrić, Presečno 45
 20. Karla Puškadija, Gornje Makojišće 77
 21. Sara Sakač, Varaždinska 136 B, Novi Marof
 22. Gabrijela Rabuzin, Remetinec 117 A
 23. Patrik Šavor, Krč 89 A
 24. Mihael Budanec, Krč 51 A

 

PREDSJEDNICA POVJERENSTVA

Mihaela Rutić, dipl. učiteljica