N A T J E Č A J za dodjelu stipendija Grada Novog Marofa za akademsku 2017./2018. godinu

Na temelju članka 11. Odluke o stipendijama Grada Novog Marofa (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj: 59/2016), gradonačelnik Grada Novog Marofa raspisuje

N A T J E Č A J za dodjelu stipendija Grada Novog Marofa za akademsku 2017./2018. godinu

Natječaj se raspisuje za dodjelu 25 stipendija po socijalnom programu i 25 stipendija za nadarene studente deficitarnih zanimanja iz sljedećih obrazovnih programa:

arhitekture, elektrotehnike, farmacije, građevinarstva, medicine (dr.med.), muzičke akademije, strojarstva, fizike, kemije, matematike, prava (magistar prava), informatike, tekstilne tehnologije, socijalnog rada, njemačkog jezika, engleskog jezika, prometa i edukacijsko-rehabilitacijskog programa.

Mjesečni iznos stipendije po korisniku iznosi:

 • 600,00 kn za studente koji studiraju na području Varaždinske i Međimurske županije,
 • 800,00 kn za studente koji studiraju na području ostalih županija u Republici  Hrvatskoj i Gradu Zagrebu te izvan Republike Hrvatske.

Stipendije se dodjeljuju za deset mjeseci, odnosno za razdoblje od 01. listopada 2017. godine do 31. srpnja 2018. godine.

I OPĆI UVJETI ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA DODJELU STIPENDIJA

Pravo na dodjelu stipendija po socijalnom programu i stipendija za nadarene studente imaju kandidati koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

 • da su državljani Republike Hrvatske,
 • da imaju prebivalište na području Grada Novog Marofa najmanje tri godine prije podnošenja prijave na natječaj,
 • da su redovni studenti dodiplomskog sveučilišnog studija, preddiplomskoga, sveučilišnog i stručnog studija te integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija,
 • da nisu korisnici neke druge stipendije,
 • da nisu stariji od 25 godina.

II UVJETI ZA STIPENDIJE PO SOCIJALNOM PROGRAMU

Natjecati se mogu oni studenti, koji ispunjavaju opće uvjete za ostvarivanje prava na dodjelu stipendija, čiji mjesečni prihod po članu kućanstva u  prethodna tri mjeseca ne prelazi 1.800,00 kn.

 1. Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:
 • zamolbu za dodjelu stipendije s kratkim životopisom i naznakom vrste stipendije za koju se natječu,
 • domovnicu ili presliku domovnice,
 • potvrdu visokog učilišta o upisanoj godini redovnog studija u akademskoj 2017./2018. godini,
 • uvjerenje o prebivalištu,
 • potvrdu o mjesečnim primanjima članova obitelji (radni odnos, mirovina i dr.) za posljednja tri mjeseca,
 • potvrdu Porezne uprave o visini ostvarenog dohotka u 2016. godini za sve članove  zajedničkog kućanstva,
 • potvrdu HZMO o visini ukupno isplaćene obiteljske mirovine u 2016. godini za sve članove zajedničkog kućanstva,
 • izjavu o članovima zajedničkog kućanstva i prihodima,
 • dokaz da je kandidat dijete hrvatskog branitelja,
 • pismenu izjavu da nisu korisnici niti jedne druge stipendije.
 1. Za ostvarivanje dodatnih bodova treba priložiti:
 • smrtni list roditelja,
 • dokaz o nestanku roditelja izdan od nadležnog tijela državne uprave,
 • uvjerenje o prebivalištu za svakog brata ili sestru,
 • potvrdu o školovanju za svakog brata ili sestru,
 • rješenje Invalidske komisije Područnog ureda Fonda mirovinsko-invalidskog osiguranja Republike Hrvatske, kojom se dokazuje kategorija invalidnosti studenta,
 • pravomoćnu sudsku presudu o rastavi braka roditelja,
 • potvrdu HZZ-a o nezaposlenosti oba roditelja.

III UVJETI ZA STIPENDIJE ZA NADARENE STUDENTE

 1. Natjecati se mogu nadareni studenti za deficitarna zanimanja, koji ispunjavaju opće uvjete za ostvarivanje prava na dodjelu stipendija, a koji su zadnja dva razreda srednje škole (studenti 1. godine studija) završili s najmanjom prosječnom ocjenom 4,50, a studenti 2. i viših godišta studija s jedinstvenom prosječnom ocjenom za prethodne godine studija od najmanje 3,50.
 2. Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:
 • zamolbu za dodjelu stipendije s kratkim životopisom i naznakom vrste stipendije za koju se natječu,
 • domovnicu ili presliku domovnice,
 • potvrdu visokog učilišta o upisanoj godini redovnog studija u akademskoj 2017./2018. godini,
 • studenti 1. godine studija svjedodžbe 3. i 4. razreda srednje škole ili potvrdu o prosječnoj ocjeni za 3. i 4. razred srednje škole,
 • studenti ostalih godina studija prijepis ocjena iz svih prethodnih godina studija ili potvrdu o prosjeku ocjena iz prethodnih godina studija,
 • studenti 1. godine studija –potvrde o sudjelovanju i/ili postignutim uspjesima na natjecanjima i istraživačkim projektima,
 • studenti ostalih godina studija-potvrde o primljenoj rektorovoj/dekanovoj nagradi, objavljenom radu u domaćoj ili inozemnoj stručnoj publikaciji, sudjelovanju u istraživačkim projektima,
 • uvjerenje o prebivalištu,
 • dokaz da je kandidat dijete hrvatskog branitelja,
 • izjavu o članovima zajedničkog kućanstva i prihodima,
 • potvrdu o mjesečnim primanjima članova obitelji (radni odnos, mirovina i dr.) za posljednja 3 mjeseca,
 • pismenu izjavu da nisu korisnici niti jedne druge stipendije.

Grad Novi Marof zadržava pravo da osim prethodno navedene dokumentacije od podnositelja prijave zatraži i drugu dokumentaciju, ukoliko ustanovi da je isto potrebno kako bi se utvrdilo je li učenik odnosno student zadovoljio sve uvjete i kriterije za dodjelu stipendija, odnosno utvrdio točan broj bodova prilikom rangiranja.

Bodovanje i utvrđivanje liste kandidata za dodjelu stipendija obavljat će se primjenom kriterija iz članka 14. i 15. Odluke o stipendijama Grada Novog Marofa (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj: 59/2016).

Pismene prijave sa zamolbom za dodjelu stipendije i sa svim traženim prilozima, dostavljaju se u roku od petnaest dana od dana objave Natječaja na službenim stranicama Grada Novog Marofa (www.novi-marof.hr) i to Povjerenstvu za dodjelu stipendija Grada Novog Marofa, Trg hrvatske državnosti 1, 42220 Novi Marof. Preslike svjedodžbi i diploma ne moraju biti ovjerene.

Prijave bez svih propisanih dokaza o ispunjavanju uvjeta, kao i nepravodobno podnesene prijave, neće se razmatrati.

O rezultatima Natječaja kandidati će biti obaviješteni objavom prijedloga lista kandidata za dodjelu stipendija na Oglasnoj ploči Grada Novog Marofa u roku petnaest dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Svaki kandidat može u roku od osam dana od dana objavljivanja liste kandidata za dodjelu stipendija podnijeti pismeni prigovor gradonačelniku Grada Novog Marofa.

Odluka gradonačelnika po prigovoru je konačna.

GRADONAČELNIK GRADA NOVOG MAROFA

S i n i š a   J e n k a č

Natječaj (.pdf)

podijeli: