OBAVIJEST GRAĐANIMA

Grad Novi Marof obavještava zainteresiranu javnost da je u tijeku izrada II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Novog Marofa.

Produžuje se rok u kojem svi zainteresirani građani, fizičke i pravne osobe mogu dostaviti svoje prijedloge i primjedbe na građevinska područja i ostalu tematiku koja je predmet II. Izmjena i dopuna plana u pisanom obliku do 31. kolovoza 2017. godine.

Za eventualna dodatna pitanja obratite se u Upravni odjel za prostorno uređenje, stambeno – komunalne i imovinsko-pravne poslove Grada Novog Marofa, I. kat, na telefon : 042/611-023 svakog radnog dana u vremenu od 7.00 do 15.00 ili na e-mail: grad-novi.marof@vz.htnet.hr .