RJEŠENJE o imenovanju Gradskog izbornog povjerenstva za mjesne izbore

REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA  ŽUPANIJA
GRAD NOVI MAROF
GRADONAČELNIK
KLASA: 013-01/11-01/06
UR. BROJ: 2186-022-02-11-3
Novi Marof,  27. prosinca 2011.

Na temelju članka 48 Zakona o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi  (“Narodne novine” br. 33/01, 60/01,129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11 ), članka 69 Statuta Grada Novog Marofa (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” br. 22/09 i 7/11 )  i članka 11 Odluke  o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Novog Marofa (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” br. 4/03 i 43/11), Gradonačelnik Grada Novog Marofa  donosi

RJEŠENJE
o imenovanju Gradskog izbornog povjerenstva
za mjesne izbore

 

I

U sastav Gradskog izbornog povjerenstva za mjesne izbore imenuju se:

1. Tomislav Knežević iz Novog Marofa, Zagrebačka 10 , za predsjednika,
2.  Zvonimir Lacković iz Remetinca 125 u  , za člana,
3. Zdenka Maltar iz Novog Marofa, B. Radića 10, za članicu, te

1. Željka Budanec iz  Mađareva 41,  za  zamjenicu predsjednika,
2. Ignac Kišak iz Novog Marofa, Zagorska 111, za zamjenika člana             i
3. Štefica Uroić iz Novog Marofa, Zagrebačka 2 , za zamjenicu članice.

II

Gradsko izborno povjerenstvo za mjesne izbore u postupku pripreme i provedbe izbora za članove vijeća mjesnih odbora:
– imenuje članove Povjerenstva za izbor članova vijeća mjesnih odbora i  nadzire njihov rad,
– propisuje obrasce u postupku kandidiranja i provedbe izbora,
– daje obvezatne upute za rad Povjerenstva za izbor članova vijeća mjesnih odbora i utvrđuje kalendar izbornih radnji od dana raspisivanja izbora do njihovog održavanja sukladno zakonu, Statutu Grada Novog Marofa  i Odluci  o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Novog Marofa,
– rješava po prigovoru zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja i izbora članova vijeća mjesnog odbora,
– odlučuje o troškovima izbora i obavlja druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom Grada Novog Marofa i  Odlukom o izboru članova vijeća  mjesnih odbora na području Grada Novog Marofa.

III

Ovo Rješenje objavit  će se u “Službenom vjesniku Varaždinske županije”.

                                GRADONAČELNIK
mr.sc. Darko Hrenić, dipl. ing.