ODLUKA o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Novog Marofa

REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA  ŽUPANIJA
GRAD NOVI MAROF
GRADONAČELNIK
KLASA: 013-01/11-01/03
UR.BROJ: 2186-022-02-11-3
Novi Marof, 27. prosinca 2011.

Na temelju članka 48 Zakona o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi (“Narodne novine” br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09  i 150/11), članka 69 Statuta Grada Novog Marofa (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” br. 22/09 i 7/11 ),  i članka 5 stavak 1 Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Novog Marofa ( “Službeni vjesnik Varaždinske županije” br. 4/03 i 43/11), gradonačelnik Grada Novog Marofa  dana 27. prosinca  2011. godine donosi

ODLUKU
o raspisivanju izbora za članove
vijeća mjesnih odbora na području Grada Novog Marofa

 

Članak 1.

Raspisuju se izbori za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Novog Marofa.

Članak 2.

U Vijeće Mjesnog odbora Donje Makojišće I bira se 5 članova.

U Vijeće Mjesnog odbora Donje Makojišće II  bira se 5 članova.

U Vijeće Mjesnog odbora Donje Makojišće III  bira se 5 članova.

U Vijeće Mjesnog odbora Donje Presečno  bira se 7 članova.

U Vijeće Mjesnog odbora Gornje  Makojišće I bira se 5 članova.

U Vijeće Mjesnog odbora Gornje  Makojišće II bira se 5 članova.

U Vijeće Mjesnog odbora Gornje Makojišće III bira se 5 članova.

U Vijeće Mjesnog odbora Gornje Podrute  bira se 5 članova.

U Vijeće Mjesnog odbora Grana  bira se 7 članova.

U Vijeće Mjesnog odbora Japače Polje bira se 5 članova.

U Vijeće Mjesnog odbora Jelenščak  bira se 7 članova.

U Vijeće Mjesnog odbora Kamena Gorica  bira se 7 članova.

U Vijeće Mjesnog odbora Ključ  bira se 9 članova.

U Vijeće Mjesnog odbora Krč  bira se 7 članova.

U Vijeće Mjesnog odbora Mađarevo  bira se 9 članova.

U Vijeće Mjesnog odbora Matušini  bira se 5 članova.

U Vijeće Mjesnog odbora Možđenec  bira se 9 članova.

U Vijeće Mjesnog odbora Novi Marof  bira se 9 članova.

U Vijeće Mjesnog odbora Orehovec  bira se 7 članova.

U Vijeće Mjesnog odbora Oštrice  bira se 7 članova.

U Vijeće Mjesnog odbora Paka  bira se 5 članova.

U Vijeće Mjesnog odbora Podevčevo  bira se 9 članova.

U Vijeće Mjesnog odbora Podrute bira se 7 članova.

U Vijeće Mjesnog odbora Presečno bira se 7 članova.

U Vijeće Mjesnog odbora Purgari  bira se 7 članova.

U Vijeće Mjesnog odbora Remetinec bira se 9 članova.

U Vijeće Mjesnog odbora Strmec  bira se 7 članova.

U Vijeće Mjesnog odbora Sudovec  bira se 7 članova.

U Vijeće Mjesnog odbora Topličica  bira se 5 članova.

U Vijeće Mjesnog odbora Završje  bira se 9 članova.

Članak  3.

Područja mjesnih odbora iz članka 2 ove Odluke određena su Statutom Grada Novog Marofa (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” br. 22/09 i 7/11 ) i Odlukom o utvrđivanju pripadnosti određenih kućnih brojeva području pojedinog mjesnog odbora osnovanog unutar naselja (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” br. 43/11).

Članak 4.

Za dan provedbe izbora određuje se nedjelja, 29. siječnja  2012. godine.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu  danom objave u “Službenom vjesniku Varaždinske županije”.

                            GRADONAČELNIK
mr. sc. Darko Hrenić, dipl. ing.
 

podijeli: